Obchodné podmienky

spoločnosti PETONA CZECH s.r.o.

so sídlom Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4
IČO: 044 02 618
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 227021 (ďalej len ako „predávajúci“) pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.petona.cz

1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kúpna zmluva
2.1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Tieto informácie informácie platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením objednávky predávajúcemu. Predávajúci bezodkladne potvrdí obdržaní objednávky kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

2.4. Ceny tovaru ponúkaného predávajúcim sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu objednaného tovaru.

3. Dodacie a platobné podmienky
3.1. Ak je kupujúci povinný spoločne s kúpnou cenou tovaru uhradiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním, rozumie sa ďalej v článku. 3 obchodných podmienok kúpnou cenou aj tieto náklady. Predávajúci vystaví kupujúcemu po uhradení ceny tovaru daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom DPH.

3.2. V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dvoch (2) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je uvedený v e-maile, ktorý kupujúci obdrží ako potvrdenie prijatia objednávky. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu po obdržaní platby na účet predávajúceho.

3.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

3.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
4.1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu písomne ​​odoslané e-mailom na adresu petona@petona.cz, v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

4.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.1. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, alebo sa musí preukázať, že kupujúci tovar v uvedenej lehote predávajúcemu odoslal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.1. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5. Reklamácia a záručné podmienky
5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí kupujúcim vady. Zodpovedá najmä za to, že:

sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
5.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.

5.4. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho nesprávnym, nevhodným používaním, alebo ak vadu kupujúci sám spôsobil.

5.5. Kupujúci preberá od prepravnej služby len zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo ak zistí akýkoľvek rozdiel s dodacím listom, spíše kupujúci s prepravnou službou reklamačný protokol alebo tovar neprevezme a o tomto bezodkladne informuje predávajúceho.

5.6. Ak prevezme zákazník od prepravcu tovaru bez zjavného poškodenia, ale po jeho rozbalení nájde poškodenie alebo závadu, kupujúci je povinný obratom o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. A to najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia. A to z dôvodu možnosti uplatnenia reklamácie u prepravcu.

5.7. Reklamáciu vybavuje predávajúci. Ak zistí kupujúci v lehote uvedenej v čl. 5.3. obchodných podmienok, že sa u tovaru vyskytla vada, je povinný bezodkladne upovedomiť predávajúceho, a to buď e-mailom na adresu petona@petona.cz, alebo písomne ​​na adresu PETONA CZECH sro, Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4. Reklamácia musí obsahovať označenie kupujúceho, označenie reklamovaného tovaru a popis reklamovanej vady.

5.8. Kupujúci je povinný sa preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho, a to predovšetkým faktúrou vystavenou predávajúcim.

5.9. Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočne bezpečný obal tovaru vyhovujúci nárokom prepravy. Pri nedostatočne chránenom tovaru nemusí byť reklamácia uznaná oprávnenú.

5.10. Po prijatí tovaru na reklamáciu bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu o spôsobe vybavenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude predávajúcim uznaná ako oprávnená, bude o tomto kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. E-mail bude obsahovať dôvod neuznania reklamácie. Ďalej bude predávajúcim vystavený protokol o reklamácii a tovar bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady.

5.11. V prípade, že bude reklamácia predávajúcim uznaná ako oprávnená, bude kupujúci o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý slúži ako potvrdenie o prevzatí tovaru na reklamáciu. E-mail bude obsahovať popis chyby, predpokladaný výsledok reklamácie a približný dátum vybavenia reklamácie. Predávajúci bude kupujúceho po vybavení reklamácie kontaktovať e-mailom.

5.12. O vybavení reklamácie bude vystavený protokol, ktorý bude priložený k tovaru.

6. Ochrana osobných údajov
6.1 Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho, a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

6.2 Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

6.3 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6.4 Jednotlivé zmluvy sú predávajúcim archivované v elektronickej forme a sú prístupné iba predávajúcemu.

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.2 Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy. Ak je predmetom kúpy alkoholický nápoj, kupujúci súhlasom s Obchodnými podmienkami potvrdzuje, že dovŕšil vek 18-tich rokov.

7.3 Texty, fotky a ďalšie dokumenty uverejnené na tomto webe spadajú pod ochranu autorskými právami

7.4 Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25. septembra 2015.